[email protected] +359 893 352 633

Участие в проекти

Ръководител на прoекти

 • Проект: „На училище с велосипед“, 2016 г.
 • Проект: НП „ИКТ в училище”, 2015 г.
 • Проект: „Обичам природата – и аз участвам!“, 2015 г.
 • Проект: „Да преподаваме по нов и по-добър начин“ Еразъм + К1, 2015 г.
 • Проект: НП „Училището-приятно място за всеки от нас“, 2014 г.
 • Проект: „Да направим училището привлекателно за младите хора“ проект УСПЕХ, 2013 г.
 • Проект: „Учене през целия живот“ по секторна програма Коменски, „Елате и бъдете с другите в Европа“, 2012 г.
 • Проект: „Заедно живеем, учим, успяваме“

  Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“, „Да преподаваме по нов и по-добър начин“, 2015 г.
 • Проект: „Хранете се правилно за да растете по-здрави“

  Програма Еразъм+, Ключова дейност 2 – „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”. Дейност „Стратегически партньорства“, сектор "Училищно образование", 2015 г.
 • Проект: „Уважението – цена на живот“

  Програма Еразъм+, Ключова дейност 2, 2016 г.
 • Проект: „Твоят час“

  Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, 2016 г.